ubezpieczenia majątkowe

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE: to między innymi ubezpieczenia domów i mieszkań, mające na celu pokrycie szkód związanych ze zdarzeniami losowymi (od ognia i innych zdarzeń losowych), a także związanych z dewastacją (wandalizmem) i kradzieżą.  Zakres obejmuje ochroną konstrukcje budynków, stałe elementy, ruchomości domowe, budowle, obiekty małej architektury, rośliny itp.

Powyższe ubezpieczenie możemy zawrzeć w dwóch wariantach -

od ryzyk nazwanych (16 - 20 zdarzeń losowych) lub w szerszym zakresie - od wszystkich ryzyk.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym chronią nas w przypadku, gdy wyrządzimy szkodę na osobie lub mieniu tej osoby i jesteśmy zobowiązani do jej naprawienia. Typowym przykładem jest zalanie sąsiada piętro niżej.

 

Do grupy ubezpieczeń majątkowych zaliczamy także ubezpieczenia firm i przedsiębiorców.

Typowy dostępny zakres to:


Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych i wszystkich ryzyk
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
Ubezpieczenie ładunków w transporcie
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
Pomoc w sytuacji szkody

Zapytaj o ubezpieczenie Eksperta